ప్రజావార్త ఈ పేపర్ జూన్ 2021 అన్ని సంచికలు

ప్రజావార్త ఈ పేపర్ జూన్ (1-7) 2021 సంచిక

4) Neti Patrika Prajavartha 1-7 June 2021

ప్రజావార్త ఈ పేపర్ జూన్ (8-15) 2021 సంచిక

5) Neti Patrika Prajavartha 8-15 June 2021

ప్రజావార్త ఈ పేపర్ జూన్ (16-23) 2021 సంచిక

6) Neti Patrika Prajavartha 16-23 June 2021

ప్రజవార్త ఈ పేపర్ మే 2021 అన్ని సంచికలు

ప్రజవార్త ఈ పేపర్ మే (8-15) 2021 సంచిక

Neti Patrika Prajavartha 8-15 May 2021

ప్రజవార్త ఈ పేపర్ మే (16-23) 2021 సంచిక

2) Neti Patrika Prajavartha 16-23 May 2021

ప్రజవార్త ఈ పేపర్ మే (24-31) 2021 సంచిక

3) Neti Patrika Prajavartha 24-31 May 2021